Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

 

ústavní zák. č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb., jímž se stala Listina základních práv a svobod součástí ústavního pořádku České republiky
zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
nařízení č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
vyhláška č. 496/2004 Sb., k elektronickým podatelnám
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
zákon č. 72/2012 Sb., o obcích
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánovaní a stavebním úřadu
zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník
zákon č. 513/1991 sb., obchodní zákoník
zákon č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV 2/2023 – o místním poplatku ze psů

zde stáhni :

OZV 1/2023 – o stanovení obecního systému u odpadového hospodářství

zde stáhni :

2-2021 – o stanovení obecního systému u odpadového hospodářství

zde stáhni :

1-2021 – o místním poplatku zaobecní systém odpadového hospodářství

zde stáhni :

1-2020 – o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

zde stáhni :

01.01.2024

Zásady pro pronájem místností budovy Obecního úřadu v Kosoříně

zde stáhni :

21.03. 2016

2-2019 – o místním poplatku ze psů

stáhni zde:

01.01.2020

1-2019 – o místním poplatku za provoz systému – komunální odpady

stáhni zde:

01.01.2020

2-2015 – k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

zde stáhni :

19. 05. 2015

1-2015 – O místním poplatku za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, využívání a odstraňování komunálních odpadů – SD Choceň

zde stáhni :

19. 05. 2015

1-2011 – Kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství

stáhni zde:

26. 02. 2011

3-2007 – o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

zde stáhni :

01. 01. 2008

1-2007 – požární řád

01. 01. 2007