Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

1. Osobní podání: na Obecním úřadě v Kosoříně úředních dnech a hodinách: 17 – 18 hodin

 

2. Telefonické podání: pevná linka

 

3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně

 

4. Formulář písemné žádosti naleznete zde a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec.kosorin@seznam.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Kosořín, Kosořín 33, 565 01 Choceň.

 

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

 

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v Kosoříně v úředních dnech a hodinách:

pondělí 17-18 hodin

 

Telefonické podání: pevná linka

poštou na adresu Obecní úřad Kosořín, Kosořín 33, 565 01 Choceň

 

Elektronicky na e-mail: obec.kosorin@seznam.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Elektronicky datovou schránkou: mg9byqy

Elektonickou podatelnou

 

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 

komu je žádost určena, jaká konkrétní informace je požadována,

kdo žádost podává.

 

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

 

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti

– do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

 

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) – do 3 dnů od odložení.

 

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) – do 7 dnů od podání.

 

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) – do 15 dnů.

 

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) – do 30 dnů od doručení výzvy.

 

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem – do 15 dnů.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

Osobně na Obecním úřadě

 

Poštou na adresu Obecní úřad Kosořín, Kosořín 33, 565 01 Choceň

Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace

odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

 

O odvolání rozhoduje:

obecní zastupitelstvo – jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,

krajský úřad – jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

 

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu

– jednostranně formát A4

Kč / ks

– oboustranně formát A4

Kč / ks

– jednostranně formát A3

Kč / ks

– oboustranně formát A3

Kč / ks

– kompaktní disk (CD)

Kč / ks

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

ostatní náklady

dle skutečně vynaložených nákladů

Bez finanční úhrady budou podávány informace:

Formuláře

formulář pro žádost o poskytnutí informací

formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace

Formuláře žádosti o závazné stanovisko dle § 96b stavebního zákona

http://urad.vysoke-myto.cz/formulare/1664-formulare-odbor-stavebniho-uradu-a-zivotniho-prostredi